Nieuws

Uitvaartvereniging Heerenveen e.o.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://uvheerenveen.nl

Heerenveen , april2024

Geacht verenigingslid,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering,
uitgeschreven door het dernissionaire bestuur, die zal worden gehouden op woensdag 10 april 2024
in de Trinitaskerk, Zaal 6A8, Coehoorn van Scheltingaweg 1 te Heerenveen, aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering d.d. 12 april 2023 en jaarverslag 2023
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6.  Vaststellen contributie en ledenkorting voor 2025
       -'Voorstel demissionair bestuur om de contributie en ledenkorting niet te verhogen.
      Pauze
 7. Bespreking begeleidende brief:, zie ommezijde
      lnleiding door bestuurder van de Ring
 8. Discussie en mandaat.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Namens het demissionair bestuur van Uitvaartvereniging Heerenveen e.o
Trienke Jongschaap
Sietze Praamsma
Joon Veenstra


Agendapunt 7: Bespreking begeleidende brief.

Het lukt ons als bestuur al jaren níet om goede nieuwe bestuursleden te vinden voor onze
vereniging. Ondergetekenden zitten al jaren in het bestuur maar zijn vorig jaar afgetreden en het zou
een gezonde zaak zijn, dat nieuwe bestuursleden met kennis van zaken zich melden.
Bii de uitnodiging van de vorige ledenvergadering van 2023 hebben wij dit probleem ook al
aangegeven en toen drie opties aangegeven:
1) Verkiezíng van 3 (nieuwe) bestuursleden voor de functies van voorzitter, secretaris en pen-
    ningmeester met een vrijwilligersvergoeding van €150,00 per maand
2) Fusie met andere uitvaartvereniging(en).
3) Vereniging onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij

Optie 1

Op een enkeling na hebben wij geen reacties mogen ontvangen op de situatie waarin onze
vereniging zÍch bevind en is het ons niet gelukt goede geschikte bestuursleden te vinden.
Het bestuur ís, met vooruitziende blik, in een eerder stadium reeds een samenwerking met
R. Boonstra Administraties aangegaan en daarmee is tot op heden de "bedrijfsvoering" van de
vereniging gewaarborgd.

Optie 2

Onze vereniging is aangesloten bij de Ring Heerenveen, een samenwerkingsverband van tien
verenigingen, waarmee wij samen afspraken hebben gemaakt over inkoop, dienstverlening (twee
bodes) en overige zaken. Deze verenigingen hebben allemaal dezelfde doelstelling, namelijk een
uitvaart (begrafenis of crematie) op een goede en waardíge manier, namens de familíe, te laten
verlopen tegen aanvaardbare kosten.
De aangesloten verenigingen van de Ring zijn begaan met het lot van de vereniging Heerenveen. Het
bestuur van de Ring wíl voorkomen dat de vereniging Heerenveen in handen valt van een
uitvaartverzekeraar. Daarom heeft het Ringbestuur ondergetekenden alle hulp toegezegd om een
goede oplossing te vinden. De aangesloten vereniging Nannewiid (eerder ontstaan uit Rottum,
Haskerhorne en Oudehaske) heeft aangegeven open te staan voor samenwerking, op een
gelijkwaardige manier met Heerenveen.
Omdat verdere stappen naar een nauwere samenwerkÍng eerst voorgelegd moet worden aan de
leden van onze vereniging hebben wij gemeend u op deze manier volledig te informeren en vragen
akkoord te gaan met de ingeslagen weg. Ook vraagt het demissionair bestuur een mandaat in
handeling om, indien noodzakelijk, {bank}gegevens met andere verenigingen te mogen delen.

Optie 3

Wordt op dÍt moment niet actief onderzocht, rnaar btijft wel als een dreigende wolk boven de
veren[gÍng hangen.

Bii deze de oproep om uw verantwoordelijkheid te nemen en aanruezig te z'lrn bij deze bijzondere
algemene ledenvergadering en mee te beslissen over de toekomst van onze uitvaartvereniging.

Trienke Jongschaap, Sietze Praamsma, Joon Veenstra

Download brief als PDF

Meldpunt Overlijden

 I.g.v. overlijden van een naaste verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze bodes.

Willy Dijkmeijer
06 - 50 819 786

Hinke van der Meulen
0512 – 356901
06 – 30 40 57 66