Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2022

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 13 april 2022 in de Trinitaskerk, Zaal 6AB, Coehoorn van Scheltingaweg 1 te Heerenveen, aanvang 20.00 uur. 

Agenda
 1.   Opening
 2.   Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
 3.   Notulen ledenvergadering d.d. 10 april 2019 en jaarverslag 2019, 2020 en 2021
 4.   Verslag van de penningmeester
 5.   Verslag van de kascommissie
 6.   Vaststellen contributie en korting voor 2022 en 2023
        – Aanname nieuwe leden uitsluitend met standaard contributie en standaard ledenkorting.Pauze
 7.   Bestuursverkiezing
        – Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, de penningmeester is onverwachts gestopt.
        –  Vacature penningmeester, dit is een controlefunctie, R. Boonstra Administraties verzorgt de boekhouding voor de vereniging.
        – Bestuurslid Joon Veenstra is aftredend en herkiesbaar.
        – Voorzitter Dominicus Nota is aftredend en niet herkiesbaar.
 8.   WBTR, statutenwijziging en aanpassen huishoudelijk reglement.
 9.   Procentuele leden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur van Uitvaartvereniging Heerenveen e.o.

Secretaris: Trienke Jongschaap

Download brief als PDF

Meldpunt Overlijden

 I.g.v. overlijden van een naaste verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze bodes.

Willy Dijkmeijer
06 - 50 819 786

Hinke van der Meulen
0512 – 356901
06 – 30 40 57 66